Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.», με το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η “Εταιρία”) κατά τη συνεδρίαση του στις 17.04.2019 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 19.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των 6.318.000 Ευρώ (και την αύξηση κεφαλαίων της Εταιρίας μέχρι του ποσού 10.000.000 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση και διάθεση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (17.550.000) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η καθεμία, (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20 σε αναλογία έως τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) υφιστάμενες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, που θα εκδοθούν, σε αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) υφιστάμενες, ορίζεται σε 0,56 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 10.530.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 29.250.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,36 Ευρώ. Το ποσό που θα προκύψει από την

 

διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών και της ονομαστικής αξίας (η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών) σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 3.510.000 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των 9.828.000 Ευρώ.

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.

                                               

Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Ασπρόπυργος Αττικής, 17.04.2019


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων