Η διαπραγμάτευση τίτλων επιτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), ως έναν από τους βασικούς του ρόλους ως λειτουργός της Οργανωμένης αγοράς, καθώς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

Το ΧΑ προσφέρει στους επενδυτές, μέσω των μελών του και της τεχνικής υποδομής που έχει αναπτύξει, υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για την πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων (συναλλαγών) επί εισηγμένων τίτλων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία καλύπτει όλες τις αγορές του ΧΑ και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών προϊόντων όπως, μετοχές, δικαιώματα μετοχών, τίτλους παραστατικούς μετοχών, τίτλους σταθερού εισοδήματος,  διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) και παράγωγα προϊόντα.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των μελών διαπραγμάτευσης του ΧΑ, τα οποία αποτελούν και τους μόνους φορείς οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα συναλλαγών του ΧΑ.

Η διαπραγμάτευση στο ΧΑ διακρίνεται βάσει της φύσης του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται, αλλά και του μοντέλου το οποίο ακολουθείται στις εξής κατηγορίες:

  • διαπραγμάτευση στην Αγορά αξιών
  • διαπραγμάτευση στην Αγορά παραγώγων και
  • διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων